ALGEMENE VOORWAARDEN

Privacy 

policy

1. Verkoper en toepassingsgebied
1.1 ROYAL TEAS met adres te 8940 Wervik, Magerheidstraat 117 is ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) onder het nummer BE0748.590.768. Hij handelt onder de benaming ROYAL TEAS, en wordt hierna steeds ROYAL TEAS genoemd. ROYAL TEAS is te bereiken op het e-mailadres: roy_vdv@hotmail.com. De website van ROYAL TEAS is:
www.royalteas.be.
1.2 Alle door ROYAL TEAS afgesloten overeenkomsten en aanvaarde bestellingen zijnonderworpen aan de hiernavolgende voorwaarden. De elektronische webwinkel van ROYAL TEAS biedt haar klanten de mogelijkheid om producten
online aan te kopen. De klant aanvaardt dat deze Algemene Voorwaarden, met uitsluiting van de eventuele eigen algemene voorwaarden van de klant, van toepassing zijn op alle artikelen uit het online assortiment en elke aankoop die de klant online plaatst bij ROYAL TEAS. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld.
1.3 Enkel deze voorwaarden beheersen de relatie tussen ROYAL TEAS en de klant, die bij opdrachtverstrekking erkent deze te aanvaarden. Zo er uitdrukkelijk schriftelijk de voorkeur gegeven wordt aan een afwijking van deze voorwaarden of aan een bijzondere overeenkomst, blijven deze voorwaarden minstens op aanvullende wijze gelden
1.4 Iedere gebruiker die een aankoop wenst te verrichten bevestigt dat hij een natuurlijk persoon is en handelingsbevoegd is. Een gebruiker die krachtens het bepaalde in artikel 1123 en volgende van het Burgerlijk Wetboek onbekwaam is verklaard, mag onder geen beding aankopenverrichten op de website.


2. Offertes en prijsopgaven - totstandkoming van de overeenkomst
2.1 Offertes en prijsopgaven worden gemaakt onder alle voorbehoud en zijn zonder verplichting vanwege ROYAL TEAS. Offertes en prijsopgaven gelden steeds enkel voor de in de offerte of prijsopgave vermelde tijd, in principe 30 dagen na opmaak. Bestellingen, overeenkomsten of andere afspraken zijn slechts geldig indien zij schriftelijk door ROYAL TEAS zijn bevestigd. Uit offertes of prijsopgaven uit het verleden kunnen geen rechten ontleend worden voor toekomstige
opdrachten.
2.2 De bestellingen gemaakt via de website www.theemeteenverhaal.be of www.theemeteenverhaal.eu binden de klant op eenzelfde wijze als bestellingen die gemaakt zijn via bestelbonnen, e-mail of op andere wijze.
2.3 Degene die een bestelling plaatst voor een rechtspersoon, verbindt zich solidair met de rechtspersoon in wiens naam hij handelt.
2.4 Elke annulering door de klant dient schriftelijk te gebeuren. Zij is slechts geldig mits uitdrukkelijke aanvaarding door ROYAL TEAS. In geval van aanvaarding van de annulering is de klant, naast de vergoeding van de reeds geleverde prestaties, een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 25% van de voorziene prijs van de bestelling, met een minimum van 125,00 EUR, onverminderd de mogelijkheid voor ROYAL TEAS om een hogere schade aan te tonen en
te vorderen.
2.5 Elke wijziging van de bestelling  door de klant dient schriftelijk te gebeuren en geeft in principe aanleiding tot een nieuwe offerte of prijsopgave, en dit naar eigen inzicht en beslissing van ROYAL TEAS, die in dit geval gerechtigd is om de termijn en/of het tarief aan te passen of de opdracht alsnog te wijzigen.
2.6 Tussen partijen wordt overeengekomen dat, in afwijking van het Burgerlijk Wetboek, de klant
bij aanneming van werken (diensten) geen recht heeft de overeenkomst eenzijdig te beëindigen.

3. Uitvoering - Levering
3.1 ROYAL TEAS besteedt de vereiste zorg aan de uitvoering van de aan haar toevertrouwde opdrachten en is enkel belast met een inspanningsverbintenis. De leverings- en/of uitvoeringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn derhalve niet bindend voor ROYAL TEAS, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen werd tussen partijen. Vertraging
in de levering en/of uitvoering kan evenwel nooit aanleiding zijn tot boete, schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of weigering om het product in ontvangst te nemen.
3.2 De klant bezorgt ROYAL TEAS in elk stadium van de uitvoering van de overeenkomst, tijdig alle gegevens die noodzakelijk geacht worden voor het uitvoeren van de overeenkomst. Indien deze benodigde gegevens niet tijdig aan ROYAL TEAS zijn verstrekt, heeft ROYAL TEAS het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de klant te factureren.
3.3 Deelleveringen en/of –uitvoeringen zijn toegelaten. ROYAL TEAS behoudt zich het recht voor deze deelleveringen en/of –uitvoeringen te factureren naarmate de werkzaamheden vorderen.
3.4 ROYAL TEAS behoudt zich het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling te ontbinden indien er objectieve redenen aanwezig zijn die aantonen dat de solvabiliteits- en of liquiditeitspositie van de klant in gevaar gebracht is (bijv. door faillissement, gerechtelijk akkoord, geprotesteerde wissels, kennelijk onvermogen, achterstallige betalingen bij ROYAL TEAS of derden, het bekomen van collectieve schuldenregeling door de klant, …).
3.5 Indien ROYAL TEAS na de bevestiging van de opdracht en voor of tijdens de levering omstandigheden verneemt waardoor de afspraken niet meer voldoende verzekerd lijken, dan heeft ROYAL TEAS het recht vooruitbetaling of borgstelling te vorderen, desgevallend om de overeenkomst op te zeggen zonder enig recht op schadevergoeding vanwege de klant.


4. Prijs
4.1 De overeenkomst is gesloten aan de op de bestelbon vermelde prijzen en de daarin voorziene betalingswijze, behoudens in geval van onderling overeengekomen afwijkingen van de oorspronkelijke offerte of prijsopgave die bevestigd werden door ROYAL TEAS. De prijs is echter te verhogen indien tussen de periode van het aangaan van de overeenkomst en/of de bestelbon en de datum van levering van diensten, de lonen of andere bestanddelen die de prijs kunnen beïnvloeden (o.a. fiscale tarieven, sociale lasten, e.d.) een stijging ondergaan.
4.2 Alle prijzen zijn exclusief BTW en andere kosten (verzekering e.d.), tenzij expliciet anders wordt voorzien. De BTW is ten laste van de klant.


5. Betaling 

5.1 De facturen van ROYAL TEAS zijn, behoudens andersluidende schriftelijke bedingen, contant betaalbaar, op het ogenblik van de ontvangst van de goederen en/of diensten.
5.2 Elke factuur, waarvan het bedrag niet of niet volledig op de vervaldag is vereffend, wordt van rechtswege vermeerderd met een forfaitaire en niet verminderbare schadevergoeding, gelijk aan 10 % van het verschuldigde bedrag, met een minimum van € 75,00 zonder dat een ingebrekestelling nodig is. Bovendien is van rechtswege een verwijlinterest verschuldigd gelijk aan de wettelijke intrestvoet overeenkomstig de Wet van 2 augustus 2002 tot bestrijding van de betalingsachterstand inzake handelstransacties, zonder dat hiertoe een voorafgaande ingebrekestelling nodig is. Elke begonnen maand wordt hierbij als een volledige maand beschouwd. Gedeeltelijke betalingen zullen eerst worden aangewend ter dekking van kosten, intresten en schadevergoedingen om daarna in mindering te worden gebracht van de hoofdsaldi.
5.3 In geval van niet-naleving van de overeengekomen betalingsvoorwaarden worden alle openstaande facturen en/of schulden onmiddellijk opeisbaar en heeft ROYAL TEAS het recht om, zonder enige ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst, de verdere leveringen en/of prestaties op te schorten ofwel de overeenkomst als ontbonden te beschouwen onverminderd haar aanspraak op schadeloosstelling.
5.4 Onverminderd hetgeen bepaald is in artikel 7, dient de klant de facturen van ROYAL TEAS, in geval van betwisting, door middel van een gemotiveerde aangetekende brief te protesteren binnen de 8 kalenderdagen na de ontvangst ervan, en dit op straffe van verval.
5.5 ROYAL TEAS is gerechtigd om te allen tijde tegoeden die hij heeft van klanten tecompenseren met schulden aan de klant, zelfs na samenloop.


6. Overmacht
6.1 Indien ROYAL TEAS de bestelling niet kan uitvoeren wegens overmacht, waaronder begrepen wordt ongevallen, ziekte, brand, oorlog, stakingen, lock-outs, opstanden, vertragingen bij leveranciers, gebrek aan vervoermateriaal, enz., heeft ROYAL TEAS het recht aan de overeenkomst een einde te stellen zonder enige verdere schadeloosstelling aan de klant.
6.2 Indien ROYAL TEAS bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is ROYAL TEAS

gerechtigd het reeds uitgevoerde afzonderlijk te factureren en is de klant gehouden deze factuur

te voldoen, als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.


7. Klachten en garantie
7.1 Alle klachten in verband met de geleverde producten moeten, op straffe van verval, schriftelijk gemeld worden door middel van een aangetekend schrijven. Onzichtbare gebreken dienen, op straffe van verval, schriftelijk gemeld te worden binnen de 8 kalenderdagen na de ontdekking ervan. Elk gebrek dat niet tijdig is gemeld, doet elk recht op herstelling of vervanging vervallen.
7.2 In geval er zich gebreken voordoen en deze tijdig worden gemeld, heeft ROYAL TEAS de keuze de gebreken te herstellen conform de bestelbon of hiervoor een schadevergoeding te betalen.
7.3 De schadevergoeding waartoe ROYAL TEAS op basis van deze overeenkomst aansprakelijk kan zijn, wat ook de oorzaak, de aard of het voorwerp van de vordering is, zal maximaal 20% van de gefactureerde waarde van de bestelbon bedragen. In geval de klant aanspraak meent te kunnen maken op zulk een vergoeding dient hij de gebreken en zijn schade op tegensprekelijke wijze te bewijzen. Het is hem niet toegelaten de betaling van openstaande facturen in te houden of uit te stellen.
7.4 ROYAL TEAS zal echter niet aansprakelijk kunnen gesteld worden voor gevolgschade en/of enigerlei onrechtstreekse schade, met inbegrip van gebruiks - en winstderving.
7.5 Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument een aantal wettelijke rechten. De wettelijke garantietermijn van twee jaar is onverkort geldig vanaf de datum van levering. Gebreken die veroorzaakt worden door ongelukken, nalatigheid of verkeerd gebruik (door de gebruiker zelf of door derden), vallen niet onder de garantie. Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de klant thuis zijn afgeleverd, dient de klant bij gebreken vooraf contact op te nemen met ROYAL TEAS waarna de klant het artikel (met aankoopbewijs) dient te bezorgen aan ROYAL TEAS. ROYAL TEAS zal vervolgens contact opnemen met de leverancier van de producten, die beslist of er al dan niet een gebrek bestaat aan de producten dat binnen de garantie valt. Als dit niet het geval is, zullen de producten worden terugbezorgd aan de gebruiker.


8. Verzakingsrecht en retourbeleid

8.1 De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen. In het kader van de verkoop op afstand aan consumenten die binnen het toepassingsgebied
vallen van de Wet van 6 april 2010 heeft de consument het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de veertien kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering. Ingeval de consument zich op deze mogelijkheid beroept, moet hij de goederen en de verpakking op eigen risico en kosten, in originele, onbeschadigde en ongebruikte staat terugsturen naar ROYAL TEAS, Magerheidstraat
117, 8940 Geluwe, België. Enkel artikelen die zich in de originele en onbeschadigde verpakking bevinden, samen met alle
toebehoren, gebruiksaanwijzingen en de factuur of het aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.
Zullen in geen geval worden teruggenomen:
- verkeerd gebruikte, bevuilde, beschadigde of onvolledige artikelen;
- licht versleten artikelen;
- geheel of gedeeltelijk versleten artikelen;
- artikelen waarvan de verpakking (of een deel ervan) geopend werd;
- artikelen die op maat van de klant zijn gemaakt;
- artikelen die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden.
8.2 ROYAL TEAS behoudt zich het recht voor retourzendingen te weigeren bij het vermoeden dat de artikelen reeds zijn gebruikt of bij vermoeden van schade aangebracht door schuld anders dan de verkoper of de leverancier van het artikel.


9. Overdracht van rechten
9.1 De klant wordt pas eigenaar van of krijgt het gebruiksrecht op de geleverde diensten en producten vanaf het moment dat hij aan al zijn verplichtingen ten aanzien van ROYAL TEAS heeft voldaan. ROYAL TEAS behoudt de volle eigendom van de geleverde goederen tot op het ogenblik van de integrale betaling van de door haar in rekening gebrachte prijzen, mogelijke
interesten, schadevergoedingen en kosten. Dit eigendomsvoorbehoud is een essentieel bestanddeel van de overeenkomst, afgesloten tussen partijen, zonder dewelke ROYAL TEAS niet zou hebben gecontracteerd. ROYAL TEAS behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor de onbetaalde leveringen terug te eisen, waar zij zich ook mogen bevinden, zonder enig verhaal of verzet van de klant.
9.2 Tijdens deze periode van eigendomsvoorbehoud neemt de klant de plichten en de verantwoordelijkheid van bewaarder op zich voor de geleverde goederen en hij verbindt er zich bijgevolg toe deze te bewaken en te verzekeren tegen alle oorzaken van beschadiging, vernietiging, diefstal, brand, verlies, enz.
9.3 Niettegenstaande het voorziene eigendomsbehoud, gaat het risico met betrekking tot de goederen over op de klant op het ogenblik van de levering


10. Persoonsgegevens
Door te bestellen via de website van ROYAL TEAS, staat de klant uitdrukkelijk toe dat kan worden overgegaan tot de verwerking en het gebruik van zijn/haar persoonsgegevens voor doeleinden zoals de administratie van het klantenbestand, het beheer van de bestellingen, leveringen en facturen, het opvolgen van de solvabiliteit, marketing en reclame. De verwerking voor marketingdoeleinden en de geïndividualiseerde reclame gebeurt enkel indien de klant zich
hiertoe uitdrukkelijk akkoord heeft verklaard tijdens het aankoopproces. ROYAL TEAS zal de gegevens niet mogen overmaken aan derden. De klant heeft voor alle gegevens het recht op inzage en verbetering. De klant heeft ten allen tijde het recht om zich kosteloos te verzetten tegen de verwerking van de gegevens voor direct marketing doeleinden. Voor meer informatie wordt de klant uitgenodigd zich te wenden tot het openbaar register bijgehouden door de Commissie voor
Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer te Brussel.


11. Intellectuele eigendom
11.1 De voor of na de totstandkoming van de overeenkomst aan de klant ter hand gestelde documenten zijn auteursrechtelijk beschermd en blijven eigendom van ROYAL TEAS. Zij mogen zonder toestemming van deze laatste niet door de klant worden gebruikt, gekopieerd of vermenigvuldigd.
11.2 De volle eigendom van intellectuele rechten op de door ROYAL TEAS verstrekte concepten of ontwerpen, blijft bij ROYAL TEAS, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen wordt.
11.3 ROYAL TEAS is te allen tijde gerechtigd om voor promotiedoeleinden als referentie te verwijzen naar de geleverde diensten en/of producten met vermelding van de identiteitsgegevens van de klant, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Deze voorwaarden doen geen enkele afbreuk aan de uitoefening door ROYAL TEAS van alle andere haar toekomende wettelijke of contractuele rechten.

12. Geschillenregeling
12.1 Deze algemene verkoopsvoorwaarden doen geen enkele afbreuk aan de uitoefening door ROYAL TEAS van alle andere haar toekomende wettelijke of contractuele rechten.

12.2 Het is de klant verboden zijn rechten en verplichtingen onder de met ROYAL TEAS afgesloten overeenkomst over te dragen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van ROYAL TEAS. Elke ongeoorloofde overdracht zal van rechtswege nietig zijn.
12.3 Een eventueel in gebreke blijven van ROYAL TEAS om de uitvoering te eisen van de bepalingen van deze algemene verkoopsvoorwaarden, zal geen afstand van of verzaking aan de toepassing van deze of enigerlei andere bepaling kunnen impliceren.
12.4 De ongeldigheid van één of meerdere bepalingen van deze algemene verkoopsvoorwaarden doet geen afbreuk aan de toepassing van de andere bepalingen. 
12.5. In de relatie tussen ROYAL TEAS en de klant is enkel het Belgische recht van toepassing. Elk geschil zal door ROYAL TEAS worden voorgelegd aan de rechtbanken van het arrondissement Ieper, onverminderd het recht voor ROYAL TEAS om gerechtelijke stappen te ondernemen voor de rechtbanken van het rechtsgebied van de klant.

 


Privacy policy voor Royal Teas, eigenaar van www.royalteas.be
1. Waarborgen Privacy
Het waarborgen van de privacy van bezoekers van www.royalteas.be is een
belangrijke taak voor ons. Daarom beschrijven we in onze privacy policy welke
informatie we verzamelen en hoe we deze informatie gebruiken.
2. Toestemming
Door de informatie en de diensten op www.royalteas.be te gebruiken, gaat u akkoord
met onze privacy policy en de voorwaarden die wij hierin hebben opgenomen.
3. Vragen
Als u meer informatie wilt ontvangen, of vragen hebt over de privacy policy van Royal
Teas en specifiek www.royalteas.be, kun u ons benaderen via e-mail. Ons e-
mailadres is roy_vdv@hotmail.com.
4. Monitoren gedrag bezoeker
www.royalteas.be maakt gebruik van verschillende technieken om bij te houden wie
de website bezoekt, hoe deze bezoeker zich op de website gedraagt en welke
pagina’s worden bezocht. Dat is een gebruikelijke manier van werken voor websites
omdat het informatie oplevert die bijdraagt aan de kwaliteit van de
gebruikerservaring. De informatie die we, via cookies, registreren, bestaat uit onder
meer IP-adressen, het type browser en de bezochte pagina’s.
Tevens monitoren we waar bezoekers de website voor het eerst bezoeken en vanaf
welke pagina ze vertrekken. Deze informatie houden we anoniem bij en is niet
gekoppeld aan andere persoonlijke informatie.
5. Gebruik van cookies
www.royalteas.be plaatst cookies bij bezoekers. Dat doen we om informatie te
verzamelen over de pagina’s die gebruikers op onze website bezoeken, om bij te
houden hoe vaak bezoekers terug komen en om te zien welke pagina’s het goed
doen op de website. Ook houden we bij welke informatie de browser deelt.
6. Cookies uitschakelen
U kunt er voor kiezen om cookies uit te schakelen. Dat doet u door gebruik te maken
de mogelijkheden van uw browser. U vindt meer informatie over deze mogelijkheden
op de website van de aanbieder van uw browser.